Mariaparochie stoot drie kerkgebouwen af
De financiën van de pastorale eenheid 's-Hertogenbosch staan zwaar onder druk. In sommige kerken is de situatie ronduit zorgelijk. Voor de pastorale eenheid als geheel geldt dat nu maatregelen genomen moeten worden om die ene kerkgemeenschap, die de geloofsgemeenschappen in de gemeente ’s-Hertogenbosch samen vormen, voor de toekomst veilig te stellen. Het bestuur van de H. Mariaparochie heeft in dit verband zeer tot haar spijt moeten besluiten om drie kerken te onttrekken aan de eredienst en deze een andere bestemming te geven. Het gaat om de San Salvatorkerk, de HH. Hartenkerk en de H. Catharinakerk. Door het parochiebestuur is besloten dit kerkelijk vastgoed - kerken met bijbehorende bijgebouwen - af te stoten en te koop aan te bieden door middel van biedingen.

Met het oog op de toekomst heeft het bestuur van de pastorale eenheid 's-Hertogenbosch in 2014 een drietal voorwaarden geformuleerd voor de inrichting van de parochies. Belangrijk acht het bestuur dat er sprake is van voldoende vitaliteit, in termen van betrokken gelovigen (kerkgangers, vrijwilligers) en in termen van opbouw van de gemeenschap. Voorwaarde is dat de geloofsgemeenschap onder leiding staat van een priester die haar voorgaat in de verkondiging, de Eucharistie en andere sacramentele bedieningen. Daarnaast moet er sprake zijn van een gezonde financiële situatie, in termen van evenwicht tussen inkomsten en exploitatiekosten.

Toekomstplan
Het toekomstplan van de pastorale eenheid behelst een organisatie waarin vier geloofsgemeenschappen actief zijn met gemeenschappelijkheid in geloof en evangelisatie maar met ruimte voor eigen accenten. De eigen profilering wordt zichtbaar in manier van spiritualiteit beleven, in de persoon van priester/pastor/diaken, en niet in laatste plaats in de manier waarop parochianen inhoud geven aan hun kerk van de toekomst.

Hoofdkerken
Iedere geloofsgemeenschap beschikt over een “hoofdkerk” waar nu en in de toekomst wekelijks Eucharistie wordt gevierd. De hoofdkerken zijn kernlocaties van de geloofsgemeenschappen, al zijn die niet per definitie gebonden aan een gebouw of locatie. Ze zijn geselecteerd op grond van spreiding, beschermde status van gebouwen en mogelijkheid tot herbestemming.
De overige kerken worden “kapelkerken”. Voor deze gebouwen wordt in de komende jaren gezocht naar mogelijkheden van andere functies en herbestemming.
De afweging is lastig geweest, omdat monumentaliteit van gebouwen de mogelijkheden beperkt terwijl herbestembaarheid juist mogelijkheden schept.
Het onttrekken aan de eredienst van een kerkgebouw is een ingrijpende zaak voor heel de geloofsgemeenschap maar is uit oogpunt van financiën onvermijdelijk.

Bidbooks

Afdeling Bouwzaken van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft op verzoek van het parochiebestuur en in samenspraak met het herbestemmingsteam voor monumentale panden van de gemeente ‘s-Hertogenbosch per kerk een “bidbook” met uitgebreide informatie over de individuele kerken, herbestemmingspotenties en de te volgen procedure opgesteld. Deze zijn beschikbaar voor serieuze gegadigden.
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier
De Sint Cathrien: monumentale waarde aan het Bossche Broek
De Sint-Cathrienkerk of Kruiskerk bevindt zich aan de Kruisbroedershof en ziet uit op het natuurgebied het Bossche Broek. Op de plek van de tegenwoordige Sint-Cathrien vestigden zich rond 1533 enkele kloosterlingen van de orde van de Kruisheren, in 's-Hertogenbosch meestal 'kruisbroeders' genoemd. Zij bouwden er een klooster en een kapel, die zij toewijdden aan de H. Catharina van Alexandrië. Haar beeltenis is nog te vinden in de voorpui van de kerk. Het bestuur van de Mariaparochie heeft besloten een herbestemming te zoeken voor de kerk, de pastorie en het patronaatsgebouw.
De San Salvator in Orthen: een kerk met oude papieren
De San Salvatorkerk in Orthen heeft heel oude papieren. Ouder dan welke Bossche kerk ook, want al in het jaar 815 wordt er melding gemaakt van het buurtschap en lange tijd viel de geestelijke bediening van de stad Den Bosch onder de parochie Orthen, met als hoofdkerk de Sint Salvator.
Heilige Harten: Een robuuste kerk uit het interbellum
De kerk van de Heilige Harten in de Bossche Graafsewijk is een laat voorbeeld van de kerkenbouw in de periode tussen de wereldoorlogen en werd ontworpen door architetc A. Kropholler, die ook verantwoordelijk was voor onder meer het raadhuis van Waalwijk en het Eindhovense Van Abbemuseum.