Oecumenische gebedsviering: de weg van verbinding
Tijdens de oecumenische gebedsviering aan het begin van Roze Zaterdag 24 juni in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch, was plebaan Van Rossem een van de voorgangers. Hij sprak de volgende tekst uit.


Lieve mensen, broeders en zusters, beste lhbt’ers en u allen.

We zijn weer bijna aan het einde gekomen van deze gebedsviering, waarin we als reisgenoten op onze levensweg een moment van verbondenheid en inspiratie met elkaar mochten delen. We hadden dit graag in de Sint-Jan gedaan, maar dat mocht niet zo zijn. Fijn dat het hier in deze Grote Kerk kan, en dat de bisschop er achter staat dat ik hier als plebaan aanwezig ben. Juist door ons in gebed en overweging te plaatsen voor het aangezicht van onze gezamenlijke Schepper, hebben we in deze viering willen zoeken naar wat ons met elkaar verbindt en zo een aanzet gegeven om allerlei verschillen in levensopvatting, levensstijl en seksuele voorkeur te overbruggen. Daarmee hebben we tevens tot uitdrukking willen brengen dat we, juist ook als christenen of als religieus belangstellenden, onszelf zien als medemensen en medeburgers van alle andere bewoners van deze stad en van dit land en dat we als zodanig willen bijdragen aan het algemene welzijn, zodat elke mens in respect en waardigheid, in vrijheid en verantwoordelijkheid, in complementariteit en gemeenschapszin zijn of haar leven kan leiden.

Ofschoon geloof en godsdienst regelmatig aanleiding zijn geweest tot verdeeldheden, is de diepste intentie ervan toch om mensen met elkaar te verbinden in hun gezamenlijke oorsprong en bestemming. Heel bijzonder in het gebed, zoals hier vanmorgen, zoeken we contact met die gezamenlijke oorsprong en bestemming, en mogen we als Bijbelse mensen en christenen ervan overtuigd zijn, dat onze Schepper ons nog méér zoekt dan wij Hem. Daarom mag ik u nu aan het slot nog eenmaal uitnodigen om ons samen te verenigen in dit biddend contact met onze Schepper.

Eeuwige God,
in dit uur hebben wij ons in uw aanwezigheid willen plaatsen
en uw aanschijn gezocht.
In al onze broosheid en kwetsbaarheid,
in al onze diversiteit en soms ook onenigheid,
blijven wij zoeken naar een werkelijkheid die ons overstijgt,
een werkelijkheid die ons kan optillen uit ons menselijk tekort,
en ons deel kan geven aan een grotere liefde en schoonheid,
een diepere vreugde en voldoening,
en ons bijeen kan brengen in een bredere samenhang en harmonie.
Aan mensen zoals Abraham en Mozes hebt U zichzelf geopenbaard
als die overstijgende werkelijkheid, die ons allen draagt:
“Ik ben die is. Ik zal er zijn, altijd, Ik zal er zijn voor u.”
Ja, meer nog, U bent ons in Jezus Christus menselijk nabij gekomen.
In Hem is onze menselijke realiteit
weer met uw goddelijke realiteit verbonden en verzoend
en bent U voor ons ten volle toegankelijk geworden
als een liefdevolle en barmhartige Vader.
Dank zij uw Zoon Jezus mogen we ons geliefde kinderen weten van U,
broeders en zusters van elkaar.
Wij bidden U daarom, blijf ons inspireren en bezielen met de Geest van uw Zoon,
opdat wij mogen groeien in oprechte en dienstbare liefde voor U en voor elkaar,
zodat uw Rijk van licht en leven, gerechtigheid en vrede, waardigheid en vrijheid,
genade en heiligheid onder ons mag toenemen.
Dat vragen we U, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Aan het einde van deze oecumenische gebedsviering graag nog enkele woorden van dank, allereerst aan dominee Erica Scheenstra en dominee Ruud Stiemer van de Protestantse Gemeente, samen met al hun medewerkers, voor de gastvrije ontvangst, die we hier in hun kerkgebouw mochten krijgen.
Dank aan de andere voorganger, Franneke Hoeks, samen met koor Melodique en het projectkoor, voor hun enthousiaste bijdrage.
Dank ook aan de andere geloofsgemeenschappen voor hun medewerking.
Vanuit onze katholieke parochie dank ik bijzonder Gerard van Etten voor zijn voorbereidende werk.
En ook bijzondere dank aan Rick Evers en Ivo van Harmelen, van het organiserende comité van Roze Zaterdag, voor hun inzet om alles in goede banen te laten verlopen.

Laten we dan vanhier gaan, ondersteund en geleid door Gods zegen. Gods zegenende goedheid, wijsheid en mildheid toont zich in de vele gaven van zijn schepping. Heel bijzonder geloven we als christenen dat die stroom van Gods zegenende goedheid en wijsheid onder ons is gekomen door zijn Zoon Jezus Christus, en onder ons voortgaat door de kracht van zijn Geest.
Mogen wij ons dan openstellen voor die zegen en genade van onze God, daaraan steeds meer meewerken en daarvan laten blijken in woord en daad.

Moge dan de Heer, de Eeuwige,
vóór u zijn, om u de juiste weg te wijzen,
achter u, om u tegen aanvallen in de rug te behoeden,
naast u, om u terzijde te staan,
onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
in u, om u te inspireren en te troosten,
boven u, om u te zegenen met zijn mildheid.
Moge dan onze God zich over u ontfermen, vandaag en alle dagen,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier