Decreet van bisschop De Korte over de zondagsplicht
Bisdom ’s-Hertogen­bosch heeft een dringende oproep naar alle pa­ro­chies gestuurd inzake de maat­regelen tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus. Daarbij zit ook een decreet over de zon­dagsplicht.

Broeders en zusters,
Afgelopen vrijdag (13 maart) zijn door de Nederlandse bisschoppen aangescherpte maatregelen en richtlijnen afgekondigd voor de weekendvieringen als mede de toediening van de sacramenten.

Velen van u hebben op deze korte termijn aanpassingen gemaakt in de parochies en kerken en gezocht naar multi-mediale wegen om parochianen te bereiken en op afstand mee te laten vieren.
Namens de bisschop dank ik u voor uw inzet en betrokkenheid hierin.

Helaas hebben niet alle priesters de maatregelen van de bisschoppen opgevolgd. Met deze mail wil ik u namens de bisschop laten weten dat deze maatregel niet geldt als een advies maar als een verplichting. Ook als het minder dan 100 parochianen betreft.

Ondertussen is ook het decreet digitaal beschikbaar waarin de bisschop de gelovigen ontheft van de zondagsplicht én daarnaast de verplichting oplegt aan de pastorale krachten om aan de maatregelen en richtlijnen van de bisschoppen te voldoen.

Indien eventuele verdere maatregelen door de bisschop of door de bisschoppenconferentie worden genomen, zullen wij zo spoedig mogelijk met u communiceren.

Laten wij, ondanks deze moeilijke maatregelen, in deze tijd bijzonder met elkaar verbonden blijven in gebed.

Namens de bisschop,
Mgr. drs. T.M.C Lamers
vicaris-generaal

U treft de tekst van het decreet hieronder aan en in de bijlage in de rechterkolom.


Decreet

GERARDUS JOHANNES NICOLAAS DE KORTE
DOOR DE GENADE VAN GOD EN DE GUNST VAN DE APOSTOLISCHE STOEL
BISSCHOP VAN ’s-HERTOGENBOSCH
Over­we­gende
  • Dat de hui­dige ge­zond­heids­si­tua­tie noopt om bij te dragen aan de strijd tegen uitbrei­ding van het Covid-19 virus (‘corona­vi­rus’)
  • Dat daartoe door de Neder­landse over­heid verre­gaande maat­regelen zijn af­ge­kon­digd
  • Dat daartoe de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie richt­lij­nen heeft uit­ge­vaar­digd
  • Dat de maat­regelen en richt­lij­nen kunnen lei­den tot twijfels en gewetens­pro­ble­men bij de gelo­vi­gen en de clerici, met name ten aanzien van de Zondagsplicht

Gelet
op de bepa­lin­gen van het ker­ke­lijk recht, met name op canon 87 en de canones 1246 - 1248 van de Codex luris Canonici

Besluit
  1. Dat de eucha­ris­tie nog steeds wordt gevierd in gebeds­hui­zen, zoals vast­ge­steld door elke pa­ro­chie, reke­ning hou­dend met de maat­regelen die zijn gegeven in de bin­dende richt­lij­nen van de Neder­landse bis­schop­pen van 13 maart 2020 inhou­dende dat alle open­ba­re publieke vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen niet zijn geoorloofd.
  2. Dat dispen­sa­tie wordt verleend aan alle katho­lie­ke gelo­vi­gen van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch, evenals aan degenen die zich op het grond­ge­bied daarvan bevin­den, van de zon­dagse eucha­ris­tie en verplichte feest­da­gen, zoals vast­ge­legd in canon 1247 CIC, gedurende de tijd dat de hui­dige ge­zond­heids­si­tua­tie duurt en zelfs voor verdere periodes waarin de situatie voortduurt, waardoor alle gelo­vi­gen vrij zijn om de missen via de media te volgen dan wel de nodige tijd aan het gebed te wij­den, per­soon­lijk of in het gezin
  3. Dat alle pries­ters werk­zaam in het bisdom van ’s-Hertogen­bosch verplicht zijn om te voldoen aan de Maat­regelen van 28 februari 2020 en de aangescherpte maat­regelen en richt­lij­nen van 13 maart 2020 van de bis­schop­pen van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie, die vandaag zijn ge­pu­bli­ceerd en die we aan dit besluit hechten. Alsmede die welke in dit kader nog ge­pu­bli­ceerd zullen wor­den.

Dit besluit wordt ge­pu­bli­ceerd op de web­si­te van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch en digi­taal toegezon­den aan het pas­to­rale kader van de pa­ro­chies en aan de kloosters en abdijen en wordt gedepo­neerd in het archief van het bisdom.

Gegeven te ’s-Hertogen­bosch, op 13 maart 2020.

Dr. Gerard de Korte
Bis­schop van ’s-Hertogen­bosch
Overzicht nieuwsberichten
Gebedsestafette door Nederland op 22 maart
18-03-2020
Nederlandse bisschoppen houden in samenwerking met KRO-NCRV zondag 22 maart een gebedsestafette door het land. Iedereen  wordt uitgenodigd via tv, facebook en/of het internet deel te nemen.
Decreet van bisschop De Korte over de zondagsplicht
16-03-2020
Bisdom ’s-Hertogen­bosch heeft een dringende oproep naar alle pa­ro­chies gestuurd inzake de maat­regelen tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus. Daarbij zit ook een decreet over de zon­dagsplicht.
Noveen tot de Zoete Moeder 17-25 maart
16-03-2020
Plebaan Blom roept op om, op initiatief van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, een extra noveen tot de Zoete Moeder te bidden van 17 tot 25 maart.
Bemoedigend woord bisschop en gebed
13-03-2020
In verband met de gevolgen de maatregelen inzake het coronavirus, heeft mgr. De Korte een bemoedigende boodschap geschreven. Ook is er een speciaal gebed voor deze tijd.
Liturgische vieringen in de Sint-Jan in maart
12-03-2020
Inmiddels zijn de ontwikkelingen inzake het coronavirus zodanig dat ten aanzien van de liturgische vieringen tot aanvullende maatregelen is besloten.
Carnavalsmissen en Aswoensdag
14-02-2020
In de Sint-Jan en de Sint-Lambertuskerk (Rosmalen) is op zondag 23 februari een Carnavalsviering. Let op: de tijden wijken af van de reguliere zondagsvieringen. Op Aswoensdag 26 februari zijn er extra vieringen in de parochie. 
Beeld paus Johannes Paulus II wordt zondag ingezegend
07-02-2020
Beeld H. paus Johannes Paulus II
foto: Wim Koopman
Een fraai bronzen beeld en een bijzondere relikwie van paus Johannes Paulus II zal op zondag 9 februari worden ingezegend in de Bossche kathedraal door pater Krzysztof Obiedziński SChr, pastoor van de Poolse parochie van Bisdom ’s-Herto­­genbosch.
Sint-Jansavonden over Sant'Egidio - 3 februari
20-01-2020
In dit nieuwe jaar starten we met de Sint-Jansavonden. De eerste avond vindt plaats op maandag 3 februari op de plebanie. Colm Dekker vertelt over de gemeenschap Sant'Egidio.
Presentatie parochiecentrum Rosmalen
19-01-2020

Zoals u wellicht al hebt gehoord of in de nieuwsbrieven en het Brabants Dagblad hebt gelezen zijn er vergevorderde plannen voor een nieuw parochiecentrum naast de Lambertuskerk in Rosmalen. 

Actie Kerkbalans van start
10-01-2020
Met het luiden van de klokken binnen in de Sint-Jan, opende mgr. De Korte zaterdag 18 januari de Actie Kerkbalans voor het gehele bisdom. 
Decreet Zondagsplicht
teaser gerelateerd document
Decreet van mgr. De Korte over de zondagsplicht tijdens de coronacrisis