Brief plebaan Blom over versoepeling coronamaatregelen Sint-Jan
Nu de coronamaatregelen door het kabinet zijn versoepelt, heeft ook de Nederlandse Bisschoppenconferentie protocollen gepubliceerd om het kerkelijk leven weer op gang te brengen.

Beste parochianen en vrijwillig(st)ers van de parochie Sint-Jan,

Het begin van de Veertigdagentijd luidde voor velen een echte woestijntijd in. Het corona-virus zette de samenleving stil. Ook het kerkelijk leven kwam tot stilstand. Dat heeft ons allen getroffen en geraakt. In die stilte hebben we Pasen gevierd en nu de meimaand. Maar langzaam komt er licht aan de horizon.

Afgelopen woensdag heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie een drietal protocollen vastgesteld om de 1,5 meter-parochie vanaf 1 juni aanstaande vorm te geven. Dit naar aanleiding van de recente bepalingen vanuit de Rijksoverheid. Op 1 juli volgt, zoals ook voor andere sectoren in ons land, een tweede stap. Bijgevoegd treft u de protocollen aan. Deze zijn leidend voor het samenkomen in de Sint-Jan.

Een kernteam vanuit het kerkbestuur heeft zich gebogen over de uitvoering van deze richtlijnen en deze, waar nodig, vertaald naar de concrete situatie van de Sint-Jan.

Aanvangstijden vieringen
Vanaf 1 juni zijn er dagelijks twee H. Missen die toegankelijk zijn voor 30 gelovigen:

 Zondag  10.00 uur en 12.00 uur
 Maandag t/m vrijdag  08.30 uur en 19.00 uur
 Zaterdag   08.30 uur en
 om 19.00 uur de vooravondmis van de zondag

Dit houdt dus in dat er vanaf 1 juni drie keer de mogelijkheid wordt geboden om een zondagsmis bij te wonen: zaterdagavond en twee op zondagmorgen.

Vanaf 1 juli, wanneer er maximaal 100 kerkgangers aanwezig mogen zijn, vinden de vieringen plaats:

 Zondag  10.00 uur en 12.00 uur
 Maandag t/m vrijdag  08.30 uur en 12.30 uur
 Zaterdag   08.30 uur en 12.30 uur
 19.00 uur de vooravondmis van de zondag


Aanmelden
Zoals ook in andere sectoren van de samenleving geldt, wordt vooraf aanmelden -op naam- verplicht voor de H. Missen op zondag. Zeker in de maand juni zal het niet mogelijk zijn om iedereen op zondag te laten deelnemen aan de vieringen. Daarom ook de mogelijkheid om op weekdagen (en op zaterdagavond) de Eucharistie mee te vieren. 
UPDATE eind juni: per 1 juli is het voor de Sint-Jan niet meer nodig aan te melden. Wel wordt u bij binnenkomst bij de vieringen op zaterdagmiddag en zondag verzocht uw naam en telefoonnummer te noteren op een presentielijst. (zie ook dit bericht)

----------

Procedure van het aanmelden voor de H. Missen op zondag
Alles afwegende heeft het kerkbestuur ervoor gekozen om via één systeem parochianen te laten aanmelden voor het meevieren van de H. Eucharistie op zondagen (en zaterdagavond). Dit om iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden.

Iedere donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur
en tussen 14.00 en 16.00 uur is uitsluitend telefonische opgave voor deelname aan de eerstvolgende Eucharistieviering mogelijk bij het bestuurssecretariaat van het kerkbestuur (mevrouw M. Hemmink). Het bestuurssecretariaat is bereikbaar onder nummer: (073) 614 41 70

Voor deelname aan de H. Missen gelden de algemene normen die zijn vastgesteld door de overheid en het RIVM: heeft u klachten van verkoudheid, hoest of koorts ect. dan dient u thuis te blijven.
------------

Aanmelden voor een kerkelijke viering van de zondag kan ons tegen de borst stuiten. Toch is het alleen via deze wijze mogelijk om de zondagsmis mee te vieren. Reserveren is ook noodzakelijk voor de zaterdagavondmis en vanaf 1 juli ook voor de zaterdagmis van 12.30 uur. We vragen om uw begrip en uw medewerking. De getallen 30 en 100 betreft de kerkgangers. Ieder die een taak heeft in de liturgie (schola, lector, acoliet, koster, broederschap) wordt niet meegeteld.

Alle vieringen vanuit de Sint-Jan blijven ook via de livestream (YouTube Sint-Jan Den Bosch) te volgen.

Het ontvangen van de H. Communie
Vanaf 14 juni, Sacramentsdag, is het mogelijk om de H. Communie te ontvangen. Ook dit zal met de nodige veiligheidsmaatregelen omgeven moeten worden. We zoeken het juiste midden tussen veiligheid enerzijds en het bewaren van de heiligheid en sacraliteit anderzijds. Ook hier vragen wij om uw begrip en medewerking.

Zang tijdens de vieringen
Er lopen diverse onderzoeken en studies naar de invloed van het samen zingen en de verspreiding van het corona-virus. Tot het moment dat hier duidelijkheid over bestaat hebben de bisschoppen besloten dat samenzang tijdens de vieringen niet mogelijk is. Ook is het niet mogelijk dat koren in gezamenlijkheid zingen. Alleen cantor-missen zijn toegestaan. Vanaf de Goede Week hebben we daar in de Sint-Jan ervaring mee opgedaan en deze lijn wordt ook in de komende periode vastgehouden. Enkele leden van de Schola vormen een cantorgroep en zingen de liturgische gezangen. De samenzang door kerkgangers en cantorgroep is vanaf 1 juni niet toegestaan en moet dus achterwege blijven. Te denken valt aan het Credo, het Pater Noster/Onze Vader en de acclamaties.

Inzet lectoren, misdienaars/acolieten en collectanten
Vanaf 1 juni kunnen de lectoren en misdienaars/acolieten weer hun taak in de liturgie opnemen. Zij ontvangen hierover nog nadere instructies. De collecte op de gebruikelijke wijze is niet mogelijk. Na afloop van de viering wordt gevraagd aan de gelovigen om hun bijdrage te deponeren in de schaal bij het verlaten van de kerk.

Ontmoeting met de vrijwillg(st)ers
Vanaf begin maart is het openbare leven, en ook het leven in en rond de Sint-Jan, stilgevallen. Het kerkbestuur wil graag de vrijwilligers van de parochie samenbrengen in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid. Dat zal daarom op een drietal momenten moeten plaatsvinden.

Op dinsdag 7 juli, feestdag van de Zoete Lieve Vrouw, en op zondag 19 juli komen er speciale vieringen voor onze vrijwilligers met een aansluitende ontmoeting. Binnenkort hoort u daar meer over.

Sint-Janstuin wordt opengesteld
De Sint-Janstuin aan de noordzijde van de kathedraal wordt opengesteld voor de omliggende horeca. Als parochie willen we heel uitdrukkelijk een gebaar stellen naar de ondernemers in de horeca die het, net als de kerken, moeilijk hebben met de realisatie van de 1,5 meter samenleving. In goed overleg met de lokale ondernemers, de gemeente en met instemming van het bisdom, biedt de Sint-Janstuin vanaf begin juni terrasruimte aan de omliggende horecagelegenheden. De ondernemers zijn het kerkbestuur hier dankbaar voor en beseffen dat het ook bijzonder is om deze tuin te mogen gebruiken. Daarom zijn er ook regels vastgesteld voor gebruik: er wordt gewerkt met reserveringen, de tuin sluit om 23.00 uur en de locatie en haar omgeving worden geëerbiedigd. Het openstellen van de tuin past ook in het beleid van het kerkbestuur van de Sint-Jan om actief deel uit te maken van de haar omringende gemeenschap en daar verbinding mee te leggen.

Tot slot
In alle sectoren van de samenleving wordt veel van ons gevraagd om er samen voor te zorgen dat een verdere verspreiding of aanwakkering van het coronavirus geen kans krijgt. Samen, zo zegt de bekende uitspraak, krijgen wij corona er onder. Van de gezamenlijke kerken in ons land, en vele landen in de wereld, is de voorbije maanden veel gevraagd. De Goede Week en Pasen vieren in gesloten kerken. We hebben allemaal het beeld op ons netvlies van de Paus die de zegen Urbi et Orbi gaf op een leeg Sint-Pietersplein. En nu ook een meimaand die voor de Sint-Jan ongewoon is.

Nu komt er verlichting maar is er tegelijk de zorg dat we ‘corona er onder houden’. Samen gaan we vormgeven aan de 1,5 meter parochie. In de komende weken zullen zeker nog aanvullingen komen op dit schrijven. De maand juni gebruiken we om ervaringen op te doen voor de tijd vanaf 1 juli. We rekenen op uw begrip voor alle maatregelen en hopen op een spoedige hervatting van het parochiële leven. Samen krijgen wij corona er onder, heb zorg voor elkaar en blijf gezond.

Namens het kerkbestuur,
Plebaan Vincent Blom

Rechts in de kolom vindt u de protocollen die door de Nederlandse bisschoppen zijn opgesteld. U kunt ze downloaden (eventueel uitprinten) en bekijken. 
Overzicht nieuwsberichten
Waar en hoe u kunt meevieren in H. Mariaparochie
30-05-2020
Vanaf Tweede Pinksterdag (1 juni) mogen de kerken weer geopend worden voor publieke vieringen. In eerste instantie mogen maximaal 30 gelovigen aan de vieringen deelnemen. Vanaf juli zijn dat 100 personen op voorwaarde dat er een afstand van 1,5 m mogelijk is tussen personen uit verschillende huishoudens.
Meevieren in de Sint-Jan vanaf 1 juni
29-05-2020
Vanaf 1 juni is het weer mogelijk de vieringen bij te wonen. Dit is wel aan strenge voorschriften gebonden die de Nederlandse bisschoppen in een aantal protocollen hebben vastgelegd.
Paus bidt met Mariaheiligdommen
28-05-2020
Paus Franciscus bidt op zaterdag 30 mei met Mariaheiligdommen van over de hele wereld voor hulp te midden van de coronapandemie. De Sint-Jan sluit zich hierbij aan.
Vieringen ook LIVE te volgen
25-05-2020
De publieke vieringen worden vanaf 1 juni weer langzaam opgestart. Ook online kunt u de vieringen in de Sint-Jan en de Sint-Lambertuskerk LIVE blijven. Zowel de zondagse als de doordeweekse Missen in beide kerken kunt u online volgen.
Een Sacramentsprocessie in de Geest
24-05-2020
De Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament schreef  voor de nieuwsbrief van de Sint-Jan een toelichting op de Broederschap en de bijzondere omstandigheden rondom de Sacramentsprocessie van dit jaar.
Brief plebaan Blom over versoepeling coronamaatregelen Sint-Jan
23-05-2020
Nu de coronamaatregelen door het kabinet zijn versoepelt, heeft ook de Nederlandse Bisschoppenconferentie protocollen gepubliceerd (zie ook rechts) om het kerkelijk leven weer op gang te brengen. Plebaan Blom heeft een begeleidende brief namens het parochiebestuur geschreven.
Versoepeling van de coronamaatregelen H. Mariaparochie
23-05-2020
Woensdag 20 mei kondigde het kabinet een versoepeling aan van de coronamaatregelen. Ook de Nederlandse Bisschoppen hebben  protocollen gepubliceerd (zie ook rechts) om het kerkelijk leven weer op gang te brengen. Het bestuur van de H. Maria komt binnenkort met de concrete invulling voor de verschillende kerken en kapellen.
Publieke vieringen weer mogelijk per 1 juni
23-05-2020
Na de versoepeling van de coronamaatregelen door de overheid, hebben de Nederlandse bisschoppen aangegeven dat er vanaf 1 juni weer publieke vieringen gehouden mogen worden.
Een kaarsje opsteken bij de Zoete Moeder
19-05-2020
Het beeld van O.L. Vrouw van Den Bosch staat de gehele meimaand vooraan in de Sint-Jan. U bent van harte welkom een kaarsje te komen opsteken en bij de Zoete Moeder te bidden. Ook kunt u een noveenkaars 'op afstand' laten branden.
Vier de meimaand in de Sint-Jan online mee
13-05-2020
In de meimaand kunt u dagelijks de H. Mis vanuit de Sint-Jan online  volgen, op zondag om 10 uur en ma t/m za om 8.30 en 19 uur. Om 18.30 uur is er een online rozenkrans bij de Zoete Moeder.
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter Bedienaren
teaser gerelateerd document
Protocol Bedienaren
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter Gelovigen
teaser gerelateerd document
Protocol Gelovigen
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter Kerkgebouwen
teaser gerelateerd document
Protocol Kerkgebouwen