Corona actueel - versoepelingen per 25 februari
U vindt hier belangrijke informatie over de parochie in coronatijd en dan met name de protocollen van de bisschoppenconferentie.


Update 16 februari 2022
De Rooms-Katholieke Kerk kondigt op woensdag 16 februari versoepelingen van de coronamaatregelen aan, die in gaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.

Lees het hele bericht op Rkkerk.nl


Update 25 januari 2022
De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de rooms-katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.

Lees het gehele bericht op de site van de rk bisschoppenUpdate 26 juni 2021
Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).

Processies en bedevaarten
De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover van tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Zingen
Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol. (Zie de link hieronder of de download in de rechter kolom)


Update 30 april 2021
Woensdag 28 april 2021 zijn de eerste stapjes gezet in het voorzichtig afbouwen van de coronamaatregelen. Ook voor kerken en andere religieuze gebouwen betekent het dat er een kleine verruiming komt.

Vanaf het eerste weekend van mei 2021 wordt het mogelijk om 10% van de beschikbare zitplaatsen te gaan gebruiken. Dit is, aan de vooravond van de meimaand, goed nieuws. De Sint-Jan kan volgens dit principe aan 170 kerkgangers plaats bieden. Buiten de meimaand, wanneer het noordertransept weer beschikbaar is, 200. Nog altijd gelden de algemene maatregelen van afstand houden, een mondkapje dragen en thuisblijven bij klachten. Aanmelden voor de vieringen op zon- en feestdagen blijft verplicht. Hier leest u meer.

Update 28 maart 2021
De Nederlandse bisschoppen hebben zich naar aanleiding van de recente persconferentie (dinsdag 23 maart 2021) van het demissionaire kabinet beraden op de vieringen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het Interkerkelijke Overleg in Overheidszaken (CIO) uitgebrachte routekaart voor de kerken betrokken. Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmettingen en in het licht van de persconferentie zien de bisschoppen geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen met Pasen.

Lees hier verder


Update 19 februari 2021

Nieuwe informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor de vieringen in de Sint-Jan vindt u hier. 


Update 14 oktober

In een extra nieuwsbrief die plebaan Blom heeft geschreven voor de Sint-Jan geeft hij aan welke nieuwe maatregelen er gaan gelden na het instellen van de gedeeltelijke lockdown door het kabinet per 14 oktober 2020. "Woensdag 14 oktober is het Interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO) bijeen geweest voor overleg met Minister Grapperhaus. Daar is de norm van maximaal 30 aanwezigen bij een kerkelijke viering gehandhaafd. Er wordt vanuit het CIO en de bisschoppen dan ook niet gewerkt aan maatwerk voor de grote kerkgebouwen in ons land."


Update 11 oktober

Het kerkbestuur van de Sint-Jan heeft op 11 oktober een verklaring doen uitgaan naar aanleiding van de reactie van de bisschoppen op de oproep van minister Grapperhaus. "We hopen met u, dat we de komende weken toch meer dan 30 mensen welkom mogen heten. Laten we bidden om wijsheid voor allen."
Hier leest u de gehele verklaring en de preek van plebaan Blom over de huidige omstandigheden.

Update 10 oktober

Afgelopen week heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. De r.-k. bisschoppen hebben vrijdagavond 9 oktober gereageerd. 

Hieronder vindt u de reactie van de bisschoppen:

In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week, na 11 oktober zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.


Update 8 oktober 2020

Deze week is er overleg geweest over de vertaling van deze oproep naar de parochies van de R.-K. Kerk. Er zijn overlegmomenten met de overheid geweest en voor komende vrijdag staat er weer een overleg gepland tussen het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) en de minister.

In al deze gesprekken pleit de R.-K. Kerk nadrukkelijk om ruimte voor maatwerk omdat het ene kerkgebouw het andere niet is. Dit maatwerk geldt al in het bestaande protocol van de R.-K. Kerk, want de grootte van het kerkgebouw is immers bepalend voor het aantal aanwezigen.

Omdat het overleg nog gaande is, wachten de bisschoppen nog met de eerder aangekondigde vertaling van de oproep van minister Grapperhaus naar de parochies tot vrijdag 9 oktober, eind van de dag.

We begrijpen dat dit voor u in de parochies heel vervelend is. We begrijpen dat dit u hindert in de voorbereiding voor komende zaterdag en zondag omdat u nog geen definitief aantal aanwezigen weet. Maar we doen een beroep op uw begrip en geduld. We leven in een bijzondere tijd waarin door de coronapandemie voor iedereen moeilijke en soms pijnlijke besluiten worden genomen.

De bisschoppen hebben vanaf het begin met onder meer het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ hun verantwoordelijkheid genomen met het oog op de volksgezondheid. Dit protocol blijft onverkort geldig, maar zoals gezegd willen de bisschoppen het nog gaande overleg met de overheid optimaal laten plaatsvinden om maatwerk, voor wat betreft het aantal aanwezige gelovigen bij een viering, nader in te vullen.

We vragen hierin om uw gebed en houden u op de hoogte, met vriendelijke groet,

In Christus verbonden,

Namens de R.K. Bisschoppenconferentie,

+ Mgr. Dr. G.J.N. de Korte
Bisschop van ’s-HertogenboschAanpassingen voor de Sint-Jan vanaf augustus 2020:

Voor de Sint-Jan geldt vanaf begin augustus dat u de vieringen kunt bijwonen zonder dat u zich vooraf hoeft aan te melden of uw naam op een presentielijst moet noteren.

Update 10 juli 2020:

De Nederlandse bisschoppen hebben per 10 juli een aanpassing bekend gemaakt op de protocollen die per 1 juli gelden. Hiernaast vindt u de aangepaste protocollen.Update 25 juni 2020:

Kerkelijk leven vanaf 1 juli

Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten.

De Nederlandse bisschoppen hebben direct nieuwe protocollen opgesteld met algemene voorwaarden. De meeste maatregelen blijven gelijk. De aanpassingen bij de kerken binnen de H. Mariaparochie en bij de Sint-Jan, ten gevolge van de hernieuwde protocollen, komen binnenkort in de betreffende nieuwsbrief en op deze site.
Aanpassingen voor de Sint-Jan: klik hier (de link is niet meer actief omdat de informatie verouderd is)
Aanpassingen voor de kerken in de H. Mariaparochie 
(de link is niet meer actief omdat de informatie verouderd is)


Protocol
De algemene voorwaarden vanuit de bisschoppenconferentie zijn dat mensen vooraf reserveren (verderop leest u hoe zich voor de verschillende kerken kunt aanmelden), dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat zij een plaats krijgen aangewezen. Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.

Anderhalve meter
De Nederlandse bisschoppen stellen: "Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht." Meten en tellen geldt ook wanneer er gevierd wordt in de open lucht.

Processies
Voor processies op de openbare weg geldt de Wet openbare manifestaties. Deze geeft de gemeenteraad bevoegdheden om een verordening vast te stellen met regels voor samenkomsten op openbare plaatsen. Er is daarom niet één landelijk geldend antwoord voor de vraag of processies geoorloofd zijn en hoeveel mensen hieraan mogen deelnemen. Hiervoor moeten parochies de lokaal geldende regelingen raadplegen.

Zingen
Het overheidsonderzoek naar de risico’s van samen zingen is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft dus het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger aan de pols, ook waar het gaat over dit onderwerp. Aangekondigd is ook dat zangkoren binnenkort weer mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de overheid later nog bekend gemaakt. Bij nieuwe ontwikkelingen, volgt verdere informatie via www.rkkerk.nl.

Het aangepaste protocollen per 1 juli van de Nederlandse bisschoppen vindt u hiernaast in de kantlijn. Daaronder staan in de kantlijn de eerdere protocollen.


Update 10 juni 2020:

Communie-uitreiking
Vanaf zondag 14 juni, Sacramentszondag, is het weer mogelijk de communie te ontvangen. Om alles goed en ook veilig te laten verlopen, vragen wij u zich aan de algemeen geldende maatregelen te houden (zie de protocollen hiernaast in de kolom) en de aanwijzingen in uw kerk goed op te volgen.

Er zijn spatschermen en desinfecterende handgel aanwezig in de kerken.

In de Sint-Jan zal de communie-uitreiking gebeuren met behulp van kleine kartonnen bakjes die men bij binnenkomst kan meenemen. De priester/diaken zal de hostie met een pincet in het bakje leggen.

In de kerken van de H. Mariaparochie wordt de communie ook met behulp van een pincet uitgereikt.

Alles over tijden van de vieringen en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u hieronder. 


Update 30 mei 2020:

Publieke vieringen weer mogelijk

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk de vieringen bij te wonen. Dit is wel aan strenge voorschriften gebonden die de Nederlandse bisschoppen in een aantal protocollen hebben vastgelegd.

  • maximaal 30 personen en vanaf 1 juli maximaal 100
  • deelname op zondag is alleen mogelijk na opgave
  • men houdt zich aan de algemeen geldende voorschriften en de aanwijzingen in de kerk  

Voor de Sint-Jan geldt:

Openingstijden
Zondag  13.00 - 17.00 uur
Maandag t/m zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Mistijden van 1 juni tot 1 juli
Zondag:
10.00 uur Eucharistieviering
12.00 uur Eucharistieviering 

Maandag t/m vrijdag:
08.30 uur (aansluitend Aanbidding tot 09:30 uur)
19.00 uur 

Zaterdag:
08.30 uur
19.00 uur vooravondmis van de zondag

De liturgie voor de komende zondag in de Sint-Jan en de gezangen van de Schola Cantorum vindt u op deze pagina in de rechterkolom.

Aanmelden
Iedere donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur is uitsluitend telefonische opgave voor deelname aan de eerstvolgende zondagse Eucharistieviering mogelijk bij het bestuurssecretariaat, mevrouw M. Hemmink: (073) 614 41 70. 
Voor deelname aan de H. Missen gelden de algemene normen die zijn vastgesteld door de overheid en het RIVM: heeft u klachten van verkoudheid, hoest of koorts ect. dan dient u thuis te blijven.

Online volgen
De vieringen zijn ook online te volgen op YouTube

LIVE in de Sint-Jan
YouTube
De vieringen in de Sint-Jan worden
via YouTube uitgezonden.
U komt direct bij de live-stream
of bij het overzicht.

Overige informatie
Informatie over het opgeven van misintenties, een financiële bijdrage doen en andere zaken vindt u in de meest recente nieuwsbrief

Voor de H. Mariaparochie geldt:

Vanaf Tweede Pinksterdag (1 juni) mogen de kerken weer geopend worden voor publieke vieringen. In eerste instantie mogen maximaal 30 gelovigen aan de vieringen deelnemen. Vanaf juli mogen 100 personen aanwezig zijn op voorwaarde dat er een afstand van 1,5 m mogelijk is tussen personen uit verschillende huishoudens.

Om te voorkomen dat het maximum aantal wordt overschreden hanteren alle kerken een reserveringssysteem. Afhankelijk van de kerk kunt u voor één of meerdere vieringen reserveren.

Annakerk-Hintham:
Openstelling vanaf 14 juni. Uitnodiging via de belcirkel en er liggen inschrijflijsten in de kerk.

Annakerk-West:
Eerste publieke viering op zondag 7 juni, om 9.30 uur. Aanmelden van dinsdag t/m vrijdag tussen 09.30 -11.30 op het secretariaat of telefonisch via nummer 073-6217014.

H. Landelinuskerk, Empel:
Aanmelden via inschrijflijsten in de Mariakapel. Vieringen op zondag om 9.30 uur en dinsdag, donderdag en zaterdag om 19.00 uur.

Sint-Lambertuskerk, Rosmalen:
De online stream worden gecontinueerd.
Vanaf 14 juni zijn er ook weer publieke vieringen.
Aanmelden voor doordeweekse en zondagse vieringen kan maandag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur via  073-5212215 of door een e-mail te sturen vóór vrijdag 11.30 uur lambertus@mariajohannes.nl
De vieringen zijn op woensdag en donderdag om 19.00 uur, vrijdag om 9.00 uur en zondag om 9.30 uur.

LIVE in de Sint-Lambertus
Kerkdienst Gemist
De vieringen voor de H. Mariaparochie
komen vanuit de Sint-Lambertuskerk
en zijn te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl

H. Laurentiuskerk, Rosmalen:
Vanaf 14 juni zijn er weer publieke vieringen.
Hier geldt hetzelfde als bij de Lambertuskerk:
Aanmelden voor doordeweekse en zondagse vieringen kan maandag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur via 073-5212215 of door een e-mail te sturen vóór vrijdag 11.30 uur lambertus@mariajohannes.nl
De vieringen zijn op dinsdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur.

Sint-Lucaskerk, 's-Hertogenbosch-zuid:
Reserveren op vrijdagochtend via 06 42 45 79 16. Viering elke zondag om 11.00 uur.

Willibrordkerk, Maaspoort:
Dinsdag en woensdag kunt u bellen tussen 11.00-12.00 uur naar nummer 073-6426303. De vieringen zijn op zaterdag om 18.30 uur en zondag om 11.00 uur.Update 27 maart 2020: 

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS 
GELDT TOT EN MET PINKSTEREN 31 MEI:

- de vieringen zijn niet toegankelijk maar wel online te volgen
- biechtgelegenheid vervalt
- middaggebed (Sint-Jan) vervalt

Openingstijden Sint-Jan
zondag 11.30 tot 17 uur
maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur


Online vieringen in de Sint-Jan
Te volgen via YouTube
Zondag:
10.00 uur Gezongen Hoogmis
Maandag t/m zaterdag:
08.30 uur * (aansluitend Aanbidding tot 09:30 uur**)
19.00 uur (in de meimaand om 18.30 uur online rozenkransgebed)
Tussen 11 en 23 mei vindt de ochtendviering plaats om 9.00 uur en wordt de viering tevens op de website van de KRO uitgezonden.

* alleen de Aanbidding is toegankelijk voor publiek. De Missen en het rozenkransgebed zijn online te volgen.

Openingstijden kerken en kapellen in de H. Mariaparochie
De kerken en kapellen van de H. Mariaparochie zijn geopend voor persoonlijk gebed. Ook vindt u er de liturgieboekjes bij de zondagse vieringen:
Mariakapel Empel: dagelijks 8.30-18.00 uur
Laurentiuskerk Rosmalen: dagelijks 9.00-17.00 uur
Lambertuskerk Rosmalen: dagelijks 9.00-17.00 uur
Anna-West: di t/m za 9.30-11.30 uur
Lucaskerk (alleen in de meimaand): woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00- 14.00 uur.

Online vieringen in de Sint-Lambertuskerk (voor de H. Mariaparochie)
Te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
Zondag:
10.00 uur
Dinsdag, woensdag, donderdag:
19.00 uur
Vrijdag:
09.00 uur

In de meimaand zal kapelaan Gideon van Meeteren op de zaterdagen 9 mei, 16 mei, 23 mei en 30 mei om 12 uur een Mariamis vieren in de Lambertuskerk.


Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier
per 26 juni 2021 - Aanpassing protocol kerkelijk leven
teaser gerelateerd document
Protocol met de aangepaste coronamaatregelen per 26 juni 2021 van de Nederlandse bisschoppen naar aanleiding van het versoepelen van de maatregelen door de overheid.
per 10 juli - Wijzigingen protocol Kerkelijk leven
teaser gerelateerd document
Samenvatting van de wijzigingen van het protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020
Per 10 juli - Factsheet kerkelijk leven
teaser gerelateerd document
Aangepast protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020
Per 10 juli - Protocol kerkelijk leven voor bedienaren
teaser gerelateerd document
Aangepast protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020 voor bedienaren
Per 10 juli - Protocol kerkelijk leven voor gelovigen
teaser gerelateerd document
Aangepast protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020 voor gelovigen
Per 10 juli - Protocol kerkelijk leven voor kerkgebouwen
teaser gerelateerd document
Aangepast protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020 voor kerkgebouwen